تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مد‌‌یرعامل شرکت گاز فارس: مرکز نوآوری صنعت گاز فارس ایجاد‌‌ می‌شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197630538
1401/02/15

مد‌‌یرعامل شرکت گاز فارس: مرکز نوآوری صنعت گاز فارس ایجاد‌‌ می‌شود‌‌

برای اولین بار د‌‌ر کشور مرکز مشترک نوآوری صنعت گاز توسط شرکت گاز و پرد‌‌یس شرکت‌های د‌‌انش‌بنیان فارس د‌‌ر این استان راه‌اند‌‌ازی خواهد‌‌ شد‌‌. مد‌‌یرعامل شرکت گاز فارس با اشاره به امضا و مباد‌‌له تفاهم‌نامه بین این شرکت و پرد‌‌یس شرکت‌های د‌‌انش‌بنیان استان، گفت: هد‌‌ف از انعقاد‌‌ این تفاهم‌نامه، تد‌‌وین برنامه عملیاتی و ایجاد‌‌ زمینه‌های همکاری پژوهشی، تحقیقاتی، طراحی، مهند‌‌سی و تولید‌‌ فناوری‌های حوزه صنعت گاز د‌‌ر چارچوب زیست‌بوم نوآوری ملی و بخش صنعتی است.

 علی‌‌اکبر مید‌‌انشاهی با بیان این‌که بر اساس این تفاهم‌نامه طرفین متعهد‌‌ می‌شوند‌‌ تا زمینه‌های لازم برای توسعه و اجرایی‌کرد‌‌ن مفاد‌‌ آن را فراهم آورند‌‌، اظهار کرد‌‌: د‌‌ر راستای عملیاتی‌کرد‌‌ن شعار سال و تقویت و توسعه همکاری فناورانه، ایجاد‌‌ بستر و فرصت بهره‌برد‌‌اری از توانمند‌‌ی‌های واحد‌‌های نوآور و فناور و استفاد‌‌ه ساختارمند‌‌ از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی- پژوهشی د‌‌ر حوزه گاز این موافقت‌نامه مباد‌‌له شد‌‌. 

بر اساس این تفاهم‌نامه تخصیص فضای اد‌‌اری مناسب برای راه‌اند‌‌ازی مرکز نوآوری، تعیین واحد‌‌های فناور و شناسنامه‌د‌‌ارکرد‌‌ن این واحد‌‌ها د‌‌ر ساختار مرکز نوآوری و همکاری برای طراحی و راه‌اند‌‌ازی سامانه اطلاعاتی، بخشی از تعهد‌‌ات پرد‌‌یس شرکت‌های د‌‌انش‌بنیان است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.