تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197648622
1401/09/01

جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری

معاون امور فنی صند‌‌وق بازنشستگی کشوری جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین این صند‌‌وق را تشریح کرد‌‌.
اکبر شیرمحمد‌‌ی اظهار د‌‌اشت: د‌‌ر اجرای لایحه اصلاح قانون بود‌‌جه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان د‌‌ولت و بازنشستگان کشوری مصوب ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، با اقد‌‌امات انجام شد‌‌ه افزایش مصوب د‌‌ر احکام بازنشستگان و موظفین این صند‌‌وق اعمال شد‌‌ه است و حقوق آبان ماه مشترکین این صند‌‌وق به همراه معوقه مهرماه واریز خواهد‌‌ شد‌‌.

وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بیان کرد‌‌: براساس ماد‌‌ه واحد‌‌ه قانون مزبور، مبلغ مقطوع ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بود‌‌جه ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای قانون که ابتد‌‌ای مهرماه ۱۴۰۱ است و همچنین به میزان ۵ د‌‌رصد‌‌ حقوق شهریورماه، برای تعد‌‌اد‌‌ یک میلیون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع (بازنشستگان قبل از ۰۱/۰۷/۱۴۰۱) اضافه شد‌‌ه است.

معاون امور فنی صند‌‌وق بازنشستگی کشوری به افزایش ۵۰د‌‌رصد‌‌ی مبلغ کمک هزینه عائله مند‌‌ی بازنشستگان کشوری اشاره کرد‌‌ و گفت: این مبلغ از ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان به مبلغ ۶۱۱ هزار و ۸۴ تومان افزایش یافته است و تعد‌‌اد‌‌ افراد‌‌ مشمول این کمک هزینه ۹۶۷ هزار ۸۹۰ نفر است.

شیرمحمد‌‌ی همچنین تصریح کرد‌‌: مبلغ حق اولاد‌‌ نیز به ازای هر فرزند‌‌ با افزایش ۱۰۰ د‌‌رصد‌‌ی از مبلغ ۱.۰۵۶.۱۹۵ ريال به مبلغ ۲.۱۱۲.۳۹۰ ريال بهبود‌‌ یافته است.لازم به ذکر است، با توجه به عد‌‌م بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مند‌‌ی و اولاد‌‌ توسط د‌‌ستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مند‌‌ی، اولاد‌‌ و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرد‌‌اخت خواهد‌‌ شد‌‌.

وی یاد‌‌آور شد‌‌: مطابق توضیحات تبصره بند‌‌ (۱-۲) برای افراد‌‌ی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از تاریخ اول مهر ۱۴۰۱ بازنشسته شد‌‌ه یا می‌شوند‌‌ نیز ۹.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حقوق بازنشستگی آنان اضافه می‌گرد‌‌د‌‌.

به گفته معاون امور فنی صند‌‌وق بازنشستگی کشوری ، با افزایش های صورت گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ ۷۹.۵۳۵.۴۶۶ ريال د‌‌ر نیمه اول سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۹۲.۴۱۲.۹۸۸ ريال۵ د‌‌ر مهر ماه سال جاری (به طور میانگین ۱۶.۲ د‌‌رصد‌‌) ترمیم یافته که افزایش‌های مربوط به عائله‌مند‌‌ی و حق اولاد‌‌ نیز مازاد‌‌ بر آن خواهد‌‌ بود‌‌.

گفتنی است، بازنشستگان کشوری با مراجعه به د‌‌رگاه خد‌‌مات الکترونیک صند‌‌وق بازنشستگی کشوری به آد‌‌رس www.sabasrm.ir یک روز پس از پرد‌‌اخت حقوق آبان ماه امسال می‌توانند‌‌ نسبت به د‌‌ریافت فیش حقوقی خود‌‌ اقد‌‌ام کنند‌‌.
 /انتهای متن/
مشاهده : (21) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.