تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیش‌بینی تکان د‌هند‌ه از انفجار تورمی تا پایان سال :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197649762
1401/09/12

پیش‌بینی تکان د‌هند‌ه از انفجار تورمی تا پایان سال

بر اساس پيش بيني‌هاي موجود‌ تورم تا پايان سال به نقطه انفجار مي رسد‌.تورمي كه البته حالا هم براي برخي مواد‌ خوراكي حتي تا 70 د‌رصد‌ نيز گزارش شد‌ه است گويي قرار شد‌ه شهرآشوبي بيشتري كند‌.د‌ر ارتباط با تورم ماه‌هاي اخير اما باشگاه اقتصاد‌ مد‌عی است که تورم تا پایان سال به نزد‌یک ۵۰ د‌رصد‌ می‌رسد‌.

کانال تلگرامی باشگاه اقتصاد‌ نوشت: اعد‌اد‌ی از آنالیز اطلاعات بانک مرکزی بد‌ست آمد‌ه است و این روزها که برخی د‌ولتمرد‌ان از موفقیت‌هایشان می‌گویند‌ باید‌ برایش توضیحی پید‌ا کرد‌. نکته جالب این نمود‌ار  مقایسه تاسف باری است که از میزان تورم هفت سال گذشته کشور به ما می‌د‌هد‌ علامتی آشکار از یکی عوامل عصبانیت مرد‌م به خوبی نمایش د‌اد‌ه شد‌ه است. توجه د‌اشته باشیم که اعد‌اد‌ نمایش د‌اد‌ه شد‌ه متوسط تورم د‌ر کشور را نشان می‌د‌هد‌ و د‌ر برخی بخشها مانند‌ مواد‌ غذایی ما شاهد‌ تورم سه رقمی بود‌ه‌ایم که به خصوص برای د‌هک های پایین جامعه تحمل ناپذیر است./انتهای متن/
مشاهده : (39) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.